بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

مدیر ساختمان بودن برعکس اسم سادش ، مسئولیت های سنگینی داره ، با بیمه این مسئولیت ها رو به ما بسپار

اطلاعات ساختمان

اطلاعات تکمیلی

تعهدات درخواستی

تعهدات تکمیلی

پوشش های تکمیلی

اطلاعات تکمیلی ساختمان

امکانات ساختمان

امکانات اضافی ساختمان